En blå tråd en del av Trondheim bylab

Trondheim bylab: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling

Trondheim bylab: Økt kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling.

I midten av september sendte Trondheim kommune inn søknad til Plansatsingen mot store byer for En blå tråd som en del av Trondheim bylab. Målet er at vi skal kunne fortsette det gode arbeidet med å knytte byen og elva tettere sammen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst tilskuddsmidler til pilot- og forbildeprosjekter i de største byområdene innen temaet bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling.

Trondheim kommune søker tilskuddsmidler med pilotprosjektet Trondheim bylab og tre delprosjekter, kalt arbeidsrom. En blå tråd er en av disse tre arbeidsrommene.

Les hele Søknaden Plansatsingen mot store byer 2015

Målet i arbeidsrommet En blå tråd
En blå tråd tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet er å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter.

En blå tråd skal fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø i områder som trenger revitalisering eller som er under transformasjon. Målet er å knytte byen og vannet tettere sammen.

Tre hovedstrategier
En blå tråd følger tre hovedstrategier:
1. TILTAK: Støtte fysiske tiltak og aktiviteter (urban akupunktur), og planlegging som vil synliggjøre og styrke bymiljøet langs den blå tråden

2. SAMARBEID: Søke nye samarbeidspartnere og nye samarbeidsformer for å verne og videreutvikle bymiljøene langs den blå tråden, og dermed skape bedre byliv

3. KOMMUNIKASJON: Kommunisere verdien og øke fokus på byens nærhet til vannet, og andre urbane kvaliteter, og gjennom dette bidra til økt stolthet av og større forståelse for byutvikling i Trondheim.

Et viktig utgangspunkt for disse strategiske virkemidlene har vært kunnskapsinnhenting: Å kartlegge ulike ressurser og verdier, initiativer og prosjekter, og mulige samarbeidspartnere langs den blå tråden

Tre delprosjekter
Vi i En blå tråd jobber kontinuerlig med overordnet planlegging av tiltak, formidling/kommunikasjon og prosjekter i samarbeid med andre langs den blå tråden, og gjennom aktiv involvering av byens barn og voksne.

I 2015/2016 ønsker vi imidlertid å fokusere på tre delprosjekter:

– Urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø
– Revitalisering: Strategier for utvikling av byrom i Kjøpmannsgata
– Transformasjon: Nyhavna

Delprosjekt 1: Urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø
I 2015 skal man teste ut metoder for å styrke bymiljø kvaliteter i områder under revitalisering (Kjøpmanngata) og transformasjon (Nyhavna). Målet er å tydeliggjøre disse stedene inn i folks bevissthet og bidra til at de aktivt inngår i folks bevegelsesmønster. Potensialet for økt aktivitet og bruk i begge områdene er stort. Samtidig fortsetter jobben med å sette søkelys på, og stimulere til aktiv bruk av byrom ved vannet generelt. Dette fokuset på bymiljø som ressurs i byutviklingen oppnår vi gjennom formidling, kommunikasjon og prosjekter i samarbeid med andre. Barn er et av de prioriterte målgruppene for prosjektet.

Delprosjekt 2: Revitalisering- strategier for utvikling av byrom i Kjøpmannsgata
Revitalisering av bryggene i Kjøpmannsgata er et av viktigste byutviklingsprosjekter i Trondheim kommune i tiden fremover. Hovedmålet er å skape oppslutning og bred innsats for å ivareta og vitalisere dette viktige kulturmiljøet. Kjøpmannsgatebryggene er byens ikon og et kulturmiljø av nasjonal interesse, og er viktige i et bærekraftperspektiv. Vi må forvalte de eksisterende kulturhistorieske verdier og ressurser på en god måte, også for de kommende generasjonene.

To pågående prosjekter har allerede fokus på bryggene, Vitaliseringsprosjektet og Områderegulering av Kjøpmannsgata. I områdereguleringen skal boligspørsmålet utredes. Kommunal tilrettelegging og samarbeid med Riksantikvaren, fylkeskommunen og næringslivet er viktige faktorer for å lykkes med å vitalisere bryggene i Kjøpmannsgata.

Byrom rundt bygningene og områdets attraktivitet vil også være avgjørende for å få til levende bryggerekke og gode og stabile bomiljøer i sentrum. I en blå tråd ønsker vi å initiere og gjennomføre tiltak som kan gi økt aktivitet i og rundt bryggene i Kjøpmannsgata for å øke områdets attraktivitet, og jobbe med byrom i området og sammenhenger til byens øvrige rom. Gjennom midlertidige tiltak har det uforløste potenisalet som området representerer for byen blitt bekreftet. Vi ønsker å se videre på mulig utvikling av byrommet mellom øvre Kjøpmannsgata og Nidelva. Dette langstrakte byrommet inkluderer Cicignons voll og allmenningene samt koblingene i endene av gatestrekket.

Les mer om Vitaliseringsprosjektet.

Delprosjekt 3: Transformasjon – Nyhavna
Kommunedelplan for Nyhavna vil bli sluttbehandlet i løpet av året og første visjoner for Strandveikaia på Nyhavna er vist frem gjennom Europan-konkurransen, høsten 2015. Når ferdig utbygd vil Nyhavna kunne ha cirka 580 000 m2 BRA bebyggelse hvor av cirka 10 000 nye arbeidsplasser og cirka 2 500 nye boliger. Utviklingen av Nyhavna fra industri/havneområde til by vil potensielt kunne ta meget lang tid. Det er allikevel viktig å begynne et arbeid med å utvikle de urbane kvalitetene i den fremtidige bydelen. Utprøving av ulike aspekter ved begrepet attraktivitet i arbeidet med å utvikle denne bolig- og næringsbydelen er sentralt.

I 2015 starter kartleggingen, kunnskapsuthenting og en prosess mot interessenter og mulige samarbeidspartnere på Nyhavna. I tillegg til våre samarbeidspartnere på NTNU og enheter i Trondheim kommune og Trondheim Havn, vil ”En blå tråd” søke samarbeid med andre aktører i området: Renere Havn, Svartlamon boligstiftelse, og bedrifter og institusjoner med lokal tilhørighet, for eks. Statsarkivet og Circa Teater, samt private eiendomsutviklere som Koteng Eiendom og Nyhavna utvikling AS.

Det er allerede etablert kontakt og utarbeidet en prosjektbeskrivelse mellom NTNU, Cirka Teater og Trondheim kommune ved En blå tråd, som på en god måte illustrerer potensialet og engasjementet som finnes i området.

Les mer om Kommunedelplan Nyhavna
Les mer om Europan Trondheim

Departemenstsbesøk
Sju representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer til Trondheim 8. oktober for å lære mer om Trondheim bylab og de ulike delprosjektene.

Vi gleder oss!

Tribunetrappen Veita bidrar til å knytte byen nærmere Nidelva på Marinen. Bilder er tatt under Pstereo 2015.

Tribunetrappen Veita bidrar til å knytte byen nærmere Nidelva på Marinen. Bilder er tatt under Pstereo 2015.

Folk i trappa under Pstereo. Foto: Torleif Kvinnesland
Folk var fornøyde med flere sitteplasser under Pstereo. Foto: Ida Marie R.